دسته بندی

نرم افزار شخصیت نئو ۶۰ سوالی (NEO-60) با تفسیر

کد محصول: 310028
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار شخصیت نئو ۶۰ سوالی (NEO-60) با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۸۰۰,۰۰۰ ریال

نرم افزار شخصیت نئو ۶۰ سوالی (NEO-60) با تفسیر

این مقیاس دارای 60 سوال است. در هر سوال نمره صفر تا 4 ثبت می شود. هر یک از سوال ها نشاندهنده یکی از پنج عامل بزرگ شخصیت است که عبارتند از؛ عامل روان آزرده گرایی، برونگرایی، گشودگی، موافق بودن، با وجدان بودن و با وجدان بودن.
 

نظر شما