دسته بندی

نرم افزار انگیزه پیشرفت هرمنس (AMQ) با تفسیر

کد محصول: 310035
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار انگیزه پیشرفت هرمنس (AMQ) با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۲۰,۰۰۰ ریال

نرم افزار انگیزه پیشرفت هرمنس (AMQ) با تفسیر

این پرسشنامه از 29 جمله ناتمام تشکیل شده است که آزمودنی باید با گزینه هایی که در اختیار او قرار داده شده است آن را کامل نماید. پرسشنامه حاضر میزان انگیزه پیشرفت افراد را بر اساس پژوهش های مرتبط در مورد نیاز به پیشرفت اندازه گیری می کند.
 

نظر شما