دسته بندی

نرم افزار سبک دلبستگی بزرگسال هزن و شیور (AAS)

کد محصول: SOFT001
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار سبک دلبستگی بزرگسال هزن و شیور (AAS)

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (دیجیتال)
۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۴۵,۵۰۰ ریال

نرم افزار سبک دلبستگی بزرگسال هزن و شیور (AAS)

این پرسشنامه 15 سوال دارد و سه سبک دلبستگی ایمن، اجتنابی و دوسوگرا را در یک مقیاس 5 درجه ای لیکرت از خیلی کم تا خیلی زیاد می سنجد.
 

نظر شما