دسته بندی

نرم افزار بهزیستی روان شناختی ریف (PWB)

کد محصول: SOFT003
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار بهزیستی روان شناختی ریف (PWB)

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (دیجیتال)
۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۷۸,۰۰۰ ریال

نرم افزار بهزیستی روان شناختی ریف (PWB)

این پرسشنامه دارای 84 سوال ال است که از 6 مولفه تشکیل شده است مولفه های این آزمون عبارتند از؛ پذیرش خود، رابطه مثبت با دیگران، خود محتاری، زندگی هدفمند، رشد شخصی، و تسلط بر محیط. این پرسشنامه بر طبق مقیاس لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم، در یک مقیاس6 درجه ای تقسیم شده است.
 

نظر شما