دسته بندی

نرم افزار اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)

کد محصول: SOFT011
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (دیجیتال)
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۳۲۰,۰۰۰ ریال
۶۵,۰۰۰ ریال

نرم افزار اضطراب اجتماعی لیبوویتز (LSAS)

این پرسشنامه از 24 سوال تشکیل شده است و میزان اضطراب اجتماعی فرد را بوسیله دو مولفه 1. اضطراب عملکردی که نشانگر ناتوانی فرد در انجام تکلیف یا کار است اندازه گیری می کند و 2. اضطراب اجتنابی که باعث می شود فرد از مواجهه با هر موقعیت اجتماعی دچار اضطراب شود را اندازه گیری می کند.
 

نظر شما