دسته بندی

نرم افزار اضطراب کودک اسپنس (SCAS)

کد محصول: SOFT012
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار اضطراب کودک اسپنس (SCAS)

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (کاغذی)
آزمون (دیجیتال)
۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱۲۰,۰۰۰ ریال
۷۸,۰۰۰ ریال

نرم افزار اضطراب کودک اسپنس (SCAS)

این پرسشنامه برای ارزیابی کودکان 8 تا 15 ساله بر اساس طبقه بندی تشخیصی و آماری DSM طراحی شده است. پرسشنامه اسپنس دارای دو نسخه کودک (45 سوال) والد (38 سوال) است. پاسخگویی به این پرسشنامه بر اساس مقیاس درجه بندی 4 درجه ای لیکرت از هرگز تا همیشه تهیه شده است و 6 مقیاس اضطراب جدایی، اضطراب اجتماعی، وسواس فکری-عملی، پنیک-بازارهراسی، اضطراب فراگیر و ترس از صدمات جسمانی را می سنجد.
 

نظر شما