دسته بندی

نرم افزار پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس - جان (ٍERQ)

کد محصول: SOFT029
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس - جان (ٍERQ)

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (کاغذی)
آزمون (دیجیتال)
۳۵۰,۰۰۰ ریال
۲۸۰,۰۰۰ ریال
۶۰,۰۰۰ ریال
۳۹,۰۰۰ ریال

نرم افزار پرسشنامه نظم جویی هیجان گروس - جان (ٍERQ)

این پرسشنامه شامل 10 سوال بوده و با اهدف اندازه گیری راهبردهای تنظیم هیجان ساخته شده است. این پرسشنامه دارای دو مولفه است و بر طبق مقیاس لیکرت از کاملاً مخالفم تا کاملاً موافقم درجه بندی شده است. مولفه های این پرسشنامه عبارتند از؛ ارزیابی مجدد و سرکوبی.
 

نظر شما