دسته بندی

نرم افزار MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی با تفسیر

کد محصول: 310013
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
۱,۴۰۰,۰۰۰ ریال
۱,۱۲۰,۰۰۰ ریال

نرم افزار MMPI-2 فرم بلند ۵۶۷ سوالی با تفسیر

این آزمون شامل 567 سوال است که پاسخ به آنها به صورت بلی و خیر است. این آزمون دارای دو مقیاس روایی و بالینی است که مقیاس روایی آن شامل 3 مقیاس است : مقیاس L که دروغ گویی فرد را مشخص می کند، مقیاس F که عقاید و افکار خاص فرد و بی تفاوتی و بی علاقگی فرد به مسائل و ارتباطات اجتماعی را مشخص می کند و مقیاس K که نشاندهنده انکار، ناتوانی و کمبود در فرد و در روابط خانوادگی و مقعیت ها است. مقیاس های بالینی آن شامل: Hs یا هیپوکندریا، D یا افسرگی، HY هیستریا، pd، سایکوپاتی، pa پارانویائی، pt پسیکاستنی یا ضعف روانی، Sc اسکیزوفرنیا، Ma هیپومانیا، Mf مردانگی و زنانگی و Si درونگرایی اجتماعی است. این آزمون یکی از پرکاربردترین آزمون ها در حیطه بالینی و آسیب‌شناسی روانی است.
 

نظر شما