دسته بندی

نرم افزار مهارت های مقابله ای (CST) با تفسیر

کد محصول: 310003
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار مهارت های مقابله ای (CST) با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال

نرم افزار مهارت های مقابله ای (CST) با تفسیر

این پرسشنامه 47 سوال دارد که پاسخگویی به آن بصورت یک مقیاس درجه بندی شده از هرگز تا همیشه می باشد. هر فرد در برخود با مشکلات و رویدادهای مهم زنگی رفتار خاصی را بروز می دهد، پرسشنامه حاضر دو مهارت برخورد با این مشکلات یعنی؛ مهارت های مقابله ای هیجان مدار و مهارت های مقابله ای مسأله مدار را اندازه گیری می کند.
 

نظر شما