دسته بندی

نرم افزار خودپنداره-مقیاس افتراق معنایی (SCQ) با تفسیر

کد محصول: 310006
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار خودپنداره-مقیاس افتراق معنایی (SCQ) با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (دیجیتال)
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال
۵۸,۵۰۰ ریال

نرم افزار خودپنداره-مقیاس افتراق معنایی (SCQ) با تفسیر

پرسشنامه خودپنداره دارای شش بعد جداگانه است یعنی؛ 1. جسمانی تصور فرد از بدن خود،2. اجتماعی، احساس ارزش شخص در تعاملات اجتماعی.3. خلق و خو، تصور فرد از حالات عاطفی خود.4. آموزش، تصور فرد از خود در ارتباط با معلمان و مدرسه. 5. اخلاقی، تخمین فرد از ارزش اخلاقی خود. 6. عقلانی، آگاهی فرد از هوش و استعداد خویش. این پرسشنامه شامل 48 سوال است که برای هر سوال 5 پاسخ وجود دارد.
 

نظر شما