دسته بندی

نرم افزار هوش هیجانی بار-آن (EQI) با تفسیر

کد محصول: 310019
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار هوش هیجانی بار-آن (EQI) با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (دیجیتال)
۵۰۰,۰۰۰ ریال
۴۰۰,۰۰۰ ریال
۷۸,۰۰۰ ریال

نرم افزار هوش هیجانی بار-آن (EQI) با تفسیر

این آزمون شامل 90 پرسش است که پاسخ به آنها در یک مقیاس درجه بندی شده ازکاملاً موافقم تا کاملاً مخالم قرار می گیرد. این آزمون جهت ارزش یابی هوش هیجانی می باشد. خرده مقیاس هایی که این آزمون می سنجد شامل: خودآگاهی هیجانی، ابراز وجود یا قاطعیت، احترام به خود، خودشیفتگی، استقلال، همدلی، روابط بین فردی، مسئولیت پذیری اجتماعی، حل مسأله، واقعیت آزمایی، انعطاف پذیری، تحمل استرس، کنترل تکانه، شادکامی، خوش بینی، ارائه تصویر مثبت و ارائه تصویر منفی است.
 

نظر شما