دسته بندی

نرم افزار اضطراب امتحان ساراسون (TAQ)

کد محصول: SOFT009
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار اضطراب امتحان ساراسون (TAQ)

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
آزمون (دیجیتال)
۴۵۰,۰۰۰ ریال
۳۶۰,۰۰۰ ریال
۶۵,۰۰۰ ریال

نرم افزار اضطراب امتحان ساراسون (TAQ)

این مقیاس بر اساس نظریه سارسون ساخته شده است و به صورت فردی و گروهی قابل اجرا است. پاسخدهی به این آزمون به شیوه درست و غلط است. این آزمون 25 سوال دارد بنابراین در این مقیاس نمره حاصل، از صفر تا 25 می باشد.
 

نظر شما