دسته بندی

نرم افزار تیپ نمای مایرز- بریگز (MBTI) با تفسیر

کد محصول: 310017
گروه: نرم‌افزارهای روان‌سنجی

نرم افزار تیپ نمای مایرز- بریگز (MBTI) با تفسیر

نرم افزار (CD)
نرم افزار (قابل دانلود)
۱,۰۰۰,۰۰۰ ریال
۸۰۰,۰۰۰ ریال

نرم افزار تیپ نمای مایرز- بریگز (MBTI) با تفسیر

تیپ نمای مایرز-بریگز به صورت پرسشنامه ای، مدادی کاغذی و از نوع خودسنجی است که افراد را درون تیپ های شخصیتی گروهبندی می کند. این پرسشنامه بر اساس تیپ های روانشناختی یونگ بنا شده و بیشترین کاربرد را به عنوان ابرازی شخصیتی دارد. این پرشنامه شامل 4 مقیاس دوقطب است که عبارتند از: درون گرایی و برونگرایی، شهودی و حسی، احساسی و متفکر، ملاحظه کننده و داوری کنند. این پرسشنامه بیشترین استفاده را در شناخت صفات شخصیتی، مشاوره بین فردی، مشاوره تحصیلی، مشاوره شغلی و استخدامی و سازمانی دارد.
 

نظر شما